Tietoa lajista

Muodostelmaluistelun arviointi selkokielellä

7 joulukuun, 2018 Helena Tienhaara Sari Niskanen

Plussia ja miinuksia, kummallisia kirjainlyhenteitä ja vaikeasti ymmärrettävää salatiedettä. Siltä muodostelmaluistelun arviointi voi helposti tuntua. Lue tästä, miten joukkueita arvioidaan ja mitä ohjelmat pitävät sisällään.

ISU-arviointi

Kansainvälisen luisteluliiton eli ISU:n arviointia käytetään muodostelmaluistelun kansainvälisissä kilpailuissa ja kotimaassa SM-tason joukkueilla sekä vanhemmilla kansallisilla joukkueilla.

Kaksi tuomaripaneelia

ISU-arvioinnissa joukkueen ohjelmia arvioi kaksi erillistä tuomaripaneelia.

Tekninen paneeli koostuu teknisestä kontrollerista, teknisestä spesialistista sekä avustavasta teknisestä spesialistista. Tekninen paneeli antaa joukkueelle elementtipisteet. Joukkueen pitää ennen kilpailua ilmoittaa, mitkä elementit se suorittaa ja missä järjestyksessä ne ohjelmassa tulevat. Tekninen paneeli arvioi, mille vaikeustasolle joukkueen suorittamat elementit yltävät.

Toinen tuomaripaneeli koostuu arvostelevista tuomareista. He antavat joukkueen suorittamille elementeille laatupisteet suorituksen aikana. Suorituksen jälkeen tuomarit arvioivat suoritusta vielä viidessä osa-alueessa.

Joukkueen saamat kokonaispisteet (Total Segment Score eli TSS) muodostuvat siis teknisten elementtien pisteistä ja ohjelman osa-alueiden pisteistä. Elementtipisteisiin lasketaan mukaan myös ohjelman laatupisteet.

Elementtipisteet (Technical Element Score, TES)

Jokaiselle muodostelmaluistelun elementille on ennalta määritelty tietty perusarvo eli base value. Elementteihin vaikeutta tuovia asioita ovat muun muassa askeleet, pivotukset, paikanvaihdokset, suunnanvaihdokset, otteenvaihdokset, liikutukset, vapaaluisteluliikkeet ja asentovariaatiot.  Mitä vaikeampi elementti on kyseessä, sitä enemmän vaikeusosioita elementti sisältää ja sitä korkeampi on myös elementin base value. Vaikeustasoja on yhdestä neljään, riippuen elementistä.

Joukkueiden valmentajat arvioivat, millainen juuri heidän joukkueensa taitotaso on ja miten vaativia elementtejä on mahdollista ja kannattavaa valita ohjelmaan. Tavalliselle katsojalle elementtien vaikeustasojen ymmärtäminen on usein haastavaa ja vaatii hyvää perehtymistä sekä elementteihin että luistelutekniikkaan ylipäätänsä. Elementin aikana tarkastetaan monta asiaa (esim. liukuelementissä liukujen asennot, kentän käytön säännöt, liu’un riittävä ajallinen kesto). Tämän vuoksi tekninen paneeli jakaa tehtäviä etukäteen, jotta kaikki arviointiin vaikuttava tulisi huomatuksi. Tarvittaessa virheet ja epäselvyydet voidaan tarkistaa videolta. Tuomaristo ei kuitenkaan saa etsiä virheitä videolta jälkikäteen, vaan ne tulee havaita suorituksen aikana.

Laatupisteet (Grade of Execution, GOE)

Arvostelevat tuomarit antavat jokaiselle joukkueen suorittamalle elementille laatupisteen. Laatupisteiden asteikko vaihtelee -5 ja +5 välillä. Laatutekijöitä ovat muun muassa muotojen pysyminen oikeina (esimerkiksi piiri pyöreänä ja rivi suorana), luistelijoiden tasainen välimatka toisiinsa nähden, elementtien vauhti ja liuku sekä otteiden laatu.

Esimerkiksi kaatumiset, kompuroinnit tai epäsuorat rivit aiheuttavat elementin laatupisteisiin miinusta. Nolla tarkoittaa keskivertosuoritusta: ei erityisiä virheitä, mutta ei mitään erityisen häikäisevääkään. Plussaa laadusta voi saada, jos elementti on erityisen laadukas. Tuomareiden antamista laatupisteistä lasketaan keskiarvo, ja se vaikuttaa joukkueen elementtipisteisiin joko niitä nostaen tai vähentäen.

Osa-alueet (Program Component Score, PCS)

Joukkueen suorituksen jälkeen jokainen arvosteleva tuomari arvioi vielä näkemänsä suorituksen viidessä eri osa-alueessa. Osa-aluepisteiden asteikko on nollasta kymmeneen neljännesosadesimaalin tarkkuudella.

Skating skills (SS) pisteissä arvioidaan joukkueen luistelijoiden tasaista luistelutaitoa, kuten perusluistelun puhtautta, varmuutta, vauhtia ja sen vaihtelua, luistelun vaivattomuutta, liukua sekä askeleiden ja kaarien hallintaa.

Transitions (TR) eli siirtymäpisteissä tuomarit katsovat siirtymien monipuolisuutta, yllätyksellisyyttä, laatua ja vaikeutta. Siirtymiä on erilaisia. Ne voivat olla siirtymiä elementistä suoraan toiseen (esim. miten joukkue siirtyy blokista myllyyn), siirtymiä elementin sisällä (esim. miten joukkue tekee vaihdoksen piirielementin aikana yhdestä piiristä kahteen piiriin) tai pidempiä osuuksia elementtien välissä, jossa joukkue tekee vapaavalintaisia kuvioita ja askeleita (esim. rivin ja blokin välissä tulee siirtymänä parielementti ja läpimeno, jotka eivät ole vaadittuja elementtejä).

Performance (PE) pisteet kertovat siitä, minkälainen päivän suoritus on ollut. Pisteet heijastavat sitä, miten joukkue onnistui ohjelman teeman välittämisessä, tulkinnassa, unisonossa ja liikkeiden tarkkuudessa ja laadussa. Mikäli joukkueen suorituksessa on ollut selkeitä virheitä, ne näkyvät usein juuri näissä pisteissä vähennyksien ja laatumiinusten lisäksi.

Composition (CO) viittaa ohjelman koreografiaan, sen rakenteeseen ja sommitteluun jäällä. Tuomarit arvioivat ohjelman omaperäisyyttä, ohjelman laatimista musiikkiin sekä jään ja eri luistelusuuntien käyttöä.

Interpretation (IN) eli tulkintapisteissä tuomarit kiinnittävät huomiota siihen, miten joukkue ilmentää musiikin luonnetta. Tähän kuuluu muun muassa musiikin rytmissä luistelu eli ajoitus ja musiikin luonteen välittäminen liikkeiden ja ilmaisun kautta.

Myös tuomareiden antamista osa-aluepisteistä lasketaan keskiarvo ja se kerrotaan annetulla kertoimella. Nämä kertoimet ovat muodostelmaluistelussa esimerkiksi SM-senioreilla lyhytohjelmassa 0,8 ja vapaaohjelmassa 1,6. Seuraavaksi lasketaan elementtipisteiden summa yhteen osa-aluepisteiden kanssa. Yhteenlaskun jälkeen vähennetään kokonaispistemäärästä mahdolliset vähennykset.

Ylemmässä kuvassa on SM-seniorijoukkueen vapaaohjelman arviointi ja tuomarien antamat pisteet. Alemmassa kuvassa on SM-juniorijoukkueen arvostelu.

Ylemmässä kuvassa on on erään SM-seniorijoukkueen vapaaohjelman arviointi ja tuomarien antamat pisteet. Alemmassa kuvassa on erään SM-juniorijoukkueen lyhytohjelman arvostelu.

Tuomareiden pisteissä on aina pientä luonnollista hajontaa. Jo se, että yksi tuomari istuu paneelin vasemmassa reunassa ja toinen oikeassa, vaikuttaa siihen, että asiat havaitaan toisinaan eri tavalla. Tämän vuoksi joukkueen lopullisesta arvioinnista pudotetaan pois parhaimmat ja huonoimmat tuomaripisteet. Tällä taataan se, että joukkueen saamat pisteet vastaisivat mahdollisimman hyvin tuomariston keskivertonäkemystä.

MUPI-arviointi

Muodostelman pistearviointi eli MUPI on kehitetty nuorempien sarjojen ja aikuisten kilpailujen arviointijärjestelmäksi Suomessa. Arvioinnin kehittämisen pohjana on käytetty ISU-arviointia. Nuorempien sarjoja ovat tulokkaat, kansalliset noviisit ja minorit. Minoreilla MUPI-arviointia käytetään ensimmäisessä STLL:n kilpailuissa, muissa kilpailuissa ISU-arviointia. MUPI on yleinen arviointijärjestelmä myös monien sarjojen kutsukilpailuissa.

ISU-arvioinnin tapaan myös MUPI-arvioinnissa joukkue kerää suorituksellaan elementtikohtaisia laatupisteitä sekä ohjelman osa-aluepisteitä. Laatupisteiden arviointiskaala on 0-7, kun ISU-arvioinnissa asteikko on -5 – +5. Kuudesta osa-alueesta annetaan pisteet asteikolla 1-10.

Arvioitavat osa-alueet ovat

 • perusluistelu
 • askeleet
 • unisono
 • musiikkiin luistelu
 • esittäminen ja suoritusvarmuus
 • sommittelu ja siirtymiset

MUPI-arvioinnissa osa-alueita arvioidaan samankaltaisilla kriteereillä kuin ISU-arvioinnissa. Suurin ero ISU-arviointiin tulee teknisellä puolella, sillä tekninen paneeli ei arvioi elementtien vaikeustasoja. Tuomarit voivat kuitenkin palkita joukkuetta vaativasta ohjelmasta osa-aluepisteissä, mikäli joukkue suorittaa vaikeampia liikkeitä taitavasti.

Ohjelmien elementit kaudella 2018–2019

SM-sarjoissa noudatetaan ISU:n julkaisemia kilpailuvaatimuksia ja -sääntöjä. Muissa sarjoissa noudatetaan ISU:n määrittelemiä kilpailuvaatimuksia tai niitä soveltaen.

SM-seniorit, lyhytohjelma

 • Läpimeno, joka on muodoltaan kulma eli angled
 • Liukuelementti, jossa on avustamaton vaakaliuku 1⁄2 joukkueen suorittamana
 • Otteeton askelsarja blokkimuodossa
 • Pivottava blokki, jossa on neljä riviä
 • Liikkuva mylly, jossa on kolme sakaraa
 • Twizzle-elementti

SM-seniorit, vapaaohjelma

 • Luova elementti: nosto
 • Ryhmänosto
 • Kaksi erilaista läpimenoa
 • Liukuelementti
 • Twizzle-elementti
 • Parielementti tai piruetti
 • Kolme taiteellista elementtiä (vaihtoehdot blokki, rivi, piiri ja mylly)

SM-juniorit, lyhytohjelma

 • Läpimeno, joka on muodoltaan piiska eli whip
 • Liukuelementti, jossa on avustamaton vaakaliuku 1⁄2 joukkueen suorittamana
 • Otteeton askelsarja blokkimuodossa
 • Pivottava blokki, jossa on kolme riviä
 • Piruetti, koko joukkueen suorittamana
 • Twizzle-elementti

SM-juniorit vapaaohjelma

 • Läpimeno
 • Liukuelementti
 • Liikkuva mylly
 • Twizzle-elementti
 • Parielementti tai piruetti
 • Luova läpimeno tai yhdistelmäelementti
 • Kaksi taiteellista elementtiä (vaihtoehdot blokki, rivi, piiri ja mylly)

SM-noviisit, vapaaohjelma

 • Läpimeno
 • Liukuelementti
 • Otteeton askelsarja blokkimuodossa
 • Pivottava blokki
 • Liikkuva mylly
 • Yksi taiteellinen elementti (vaihtoehdot blokki, rivi, piiri ja mylly)
 • Luova elementti (läpimeno) tai yhdistelmäelementti

 Minorit

 • Pivottava blokki
 • Läpimeno
 • Liukuelementti
 • Otteeton askelsarja blokkimuodossa
 • Liikkuva mylly
 • Yksi taiteellinen peruselementti (vaihtoehdot blokki, rivi, piiri tai mylly)

Kansalliset seniorit ja kansalliset juniorit

 • Pivottava blokki
 • Läpimeno
 • Otteeton askelsarja blokkimuodossa
 • Liikkuva mylly
 • Yksi taiteellinen peruselementti (vaihtoehdot blokki, rivi, piiri tai mylly)
 • Luova elementti tai yhdistelmäelementti

Kansalliset noviisit

 • Pivottava blokki
 • Läpimeno
 • Liikkuva mylly/mylly
 • Rivi tai piiri
 • Luova elementti tai yhdistelmäelementti

Aikuiset ja Masters

 • Pivottava blokki
 • Läpimeno
 • Liikkuva mylly
 • Rivi tai piiri
 • Luova elementti tai yhdistelmäelementti

Tulokkaat

 • Pivottava blokki
 • Läpimeno
 • Liikkuva mylly/mylly
 • Rivi tai piiri

Lue myös
Tietoa lajista

Elementeille määritelty perusarvot vaikeustason mukaan

Muodostelma­luistelun pistearviointi siirtyy ISU-arvioinnin suuntaan

19 marraskuun, 2020

Tietoa lajista

Rivi, blokki, mylly...

Muodostelmaluistelun elementit tutuksi

1 maaliskuun, 2019